Les- en studiemateriaal

Wat is NT1, NT2 en NVT?

Nederlands als eerste taal (NT1) betekent Nederlands als moedertaal. De term verwijst naar de didactische aanpak van het schoolvak Nederlands voor leerlingen van wie de moedertaal het Nederlands is.

Tweedetaalonderwijs is onderwijs dat gegeven wordt aan anderstaligen in het land waar die taal de voertaal is. Zo heb je in Engeland onderwijs van het Engels als tweede taal (English as a Second Language), in Duitsland van het Duits als tweede taal (Deutsch als Zweitsprache) en zo is er dus ook Nederlands als tweede taal (meestal afgekort tot NT2): taalonderwijs aan allochtonen in Vlaanderen en Nederland. De term NT2 wordt echter zelden gebruikt voor het onderwijs van het Nederlands aan anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs of in het secundair of voortgezet onderwijs. NT2 verwijst vooral naar het volwassenenonderwijs. Voor volwassenen zijn er in Vlaanderen en Nederland speciale opleidingen Nederlands als tweede taal die behoren tot de volwasseneneducatie en die bedoeld zijn om de taalvaardigheid van niet-Nederlanders op een aanvaardbaar niveau te brengen. De zgn. volwasseneneducatie omvat natuurlijk niet alleen opleidingen NT2 , maar ook bv. opleidingen die gericht zijn op het maatschappelijk functioneren en opleidingen die gericht zijn op sociale redzaamheid. In Vlaanderen spreekt men niet van volwasseneneducatie, maar van basiseducatie.

Zie: taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/dossier_nt2/

De term NVT wordt meestal gebruikt voor het onderwijs van het Nederlands in het buitenland, waar het Nederlands dus een vreemde taal is. De neerlandistiek is een bloeiende internationale discipline die wereldwijd wordt beoefend. Het onderwijs in de Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland noemt men ‘neerlandistiek extra muros’. Op dit ogenblik wordt aan 301 verschillende instellingen buiten Vlaanderen en Nederland Nederlands gedoceerd.

 Zie neerlandistiek.taalunieversum.org

 

Wat zijn de verschillen tussen NVT en NT2?

 NVTNT2
vindt plaatsbuiten het taalgebiedbinnen het taalgebied
taalcontactmeestal alleen in de lesin de les en buiten de les
taalverwervinggestuurdgestuurd en natuurlijk
thema´s (vooral bij beginners)eerder "toeristische" thema´sover het alledaagse leven in de
nieuwe maatschappij
taalgebiedhet hele taalgebiedeerder gebonden aan bepaald 
gebied binnen het taalgebied
motivatie voor een cursusop schoolpersoonlijke motivatieterechtkomen in de maatschappijdwang
uitgangstaaleerder dezelfdemeestal verschillend
groep qua culturele achtergrondeerder homogeeneerder heterogeen

 Door Lara Spendier, Birgit Leiminer en Katrien Aerts